Slide

Темпорал, 2019

пчелен восък, пчелна пита, намерени предмети

Восъкът е материал, който никога не се влошава, той има възможността да предпазва нещата. Медоносните пчели го използват за изграждане на клетките на пчелната пита, в които малките им се отглеждат с мед и поленови клетки, затворени за съхранение.

Инсталацията Temporal се състои от две стаи, свързани с малък коридор. В първата стая „холът“, в която ще влезе зрителят, различни обекти от миналото са били покрити с разтопен пчелен восък, сякаш има опит да бъдат запазени. Втората стая е продавачът, където посетителят може да види всички инструменти и материали, използвани за създаването на инсталацията. Или може би продавачът на човека, който е живял в хола? Сякаш художникът е пчелар, а пчеларят е художник.

Миризмата от восък, звукът от телевизора, работещ без излъчване, светлината, счупеният часовник, картините, завесите и плетените покривки, покрити с восък, внушават усещането за изоставени стаи, изоставени от пчелите и от хора.

Работата е вдъхновена от теорията на Иля Кабаков за „пълната инсталация“.

Двете художнички Елена Калудова и Велислава Гечева работят за първи път заедно в рамките на изложбата „Обща инсталация” в Projektraum Galerie M. Използвайки намерени предмети и восък, те съставят инсталативно повествование, което сякаш идва от миналото, но ни носи мисли за нашето бъдеще. Работната практика на Елена Калудова между представлението и инсталацията върви заедно с интереса на Велислава Гечева към живопистта и енкаустика.

Концепция и инсталация Елена Калудова и Велислава Гечева

Slide
2019

Темпорал

Slide
2019

Темпорал

Slide
2019

Темпорал

Slide
2019

Темпорал

Slide
2019

Темпорал

Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
Темпорал, 2019

пчелен восък, пчелна пита, намерени предмети

Восъкът е материал, който никога не се влошава, той има възможността да предпазва нещата. Медоносните пчели го използват за изграждане на клетките на пчелната пита, в които малките им се отглеждат с мед и поленови клетки, затворени за съхранение.

Инсталацията Temporal се състои от две стаи, свързани с малък коридор. В първата стая „холът“, в която ще влезе зрителят, различни обекти от миналото са били покрити с разтопен пчелен восък, сякаш има опит да бъдат запазени. Втората стая е продавачът, където посетителят може да види всички инструменти и материали, използвани за създаването на инсталацията. Или може би продавачът на човека, който е живял в хола? Сякаш художникът е пчелар, а пчеларят е художник.

Миризмата от восък, звукът от телевизора, работещ без излъчване, светлината, счупеният часовник, картините, завесите и плетените покривки, покрити с восък, внушават усещането за изоставени стаи, изоставени от пчелите и от хора.

Работата е вдъхновена от теорията на Иля Кабаков за „пълната инсталация“.

Двете художнички Елена Калудова и Велислава Гечева работят за първи път заедно в рамките на изложбата „Обща инсталация” в Projektraum Galerie M. Използвайки намерени предмети и восък, те съставят инсталативно повествование, което сякаш идва от миналото, но ни носи мисли за нашето бъдеще. Работната практика на Елена Калудова между представлението и инсталацията върви заедно с интереса на Велислава Гечева към живопистта и енкаустика.

Концепция и инсталация Елена Калудова и Велислава Гечева

…………

Temporal, 2019

beeswax, honeycombs, found objects

Wax is a material that never gets bad, it has the possibility to preserve things. Honey bees use it to build honeycomb cells in which their young are bred with honey and pollen cells closed for storage.

The installation Temporal consists of two rooms connected with a small corridor. In the first room “the living room” in which the spectator would enter, different objects from the past have been covered with melted beeswax as if there is an attempt to preserve them. The second room is the seller where the visitor can see all the tools and materials used for the creation of the installation. Or maybe the seller of the person who has been living in the living room? As if the artist was a beekeeper and the beekeeper was an artist.

The smell from the wax, the sound from the TV working without a broadcast, the light, the broken clock, the paintings, the curtains and the knitted tablecloths all covered with wax instill the feeling of abandoned rooms, abandoned from the bees and from the people.

The work is inspired by Ilya Kabakov’s theory on “the total installation”.

The two artists Elena Kaludova and Velislava Gecheva work together for the first time in the framework of the “Totale Installation” exhibition in Projektraum Galerie M. Using found objects and wax they put together an installative narration that seems to come from the past but brings us thoughts about our future. Elena Kaludova’s working practice between performance and installation goes together with Velislava Gechevaʼs interest in painting and encaustic.

Concept and installation Elena Kaludova and Velislava Gecheva